เสาร์, ธันวาคม 15, 2018
   
Text Size

บัณฑิตศึกษารหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปีที่เริ่ม หมายเหตุ
5130220002 นางสาวจตุพร  คล่องแคล่ว การวินิจฉัยโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตด้วยเทคนิคไดอิเล็กโทรฟอเรซีสแบบคลื่นเดินทาง: กรณีศึกษากับกลุ่มเสี่ยงใน โรงงานอุตสาหกรรม 2552
5130220011 นางสาวพันธุ์ธิดา แซ่แต้ ผลกระทบของไอโอดีนและคลอรีนจากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อประชากรแพลงก์ตอนพืชในธรรมชาติ: กรณีศึกษาบ้านคลองจูด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2552 สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554
5130220015 นางสาววนาภรณ์ จินต์ประชา ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติไฟฟ้าของแพลงก์ตอน Navicular sp. ที่คำนวณจากค่าความถี่วิกฤติตามแบบจำลองเซลล์แขวนลอยทรงรี 2552
5530220004 นางสาวธัญดา สอนศิลป์ การขจัดอนุภาคสารกำจัดวัชพืชออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยสาหร่ายเซลล์เดียวChlorella sp. ที่ตรึงในฟองน้ำ : กำหนดสมบัติไดอิเล็กทริกเซลล์แขวนลอยด้วยเทคนิกไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง 2555

 

 

 

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form