เสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
   
Text Size

แผนดำเนินการแผนการดำเนินงาน ในช่วง 3 ปี

1. แผนงานวิจัย

กิจกรรม/ ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด/ประเด็น
A: กลุ่มงานคำนวณเพื่อพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าฯ และการจำลองข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Simulation and Mathematical Modeling) /
ผศ.ดร.ศักย์ชินบุญถวิล
A1: Electrical Cell Modellings
1. พัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าฯ สำหรับ Conventional dielectrophoresis และ Travelling wave dielectrophoresis ด้วยวิธี RC and Laplace approaches / ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และ
ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
Single cell models (เซลล์เดี่ยว)
- Ellipsoidal multiple-shell model
- biconcave shape (Human red blood cell)
- ไวรัส (helical and rod-shaped structure) และ T4 Bacterial virus บางประเภท (prolate icosahedrons with 30 facets shape)
Suspensions models (เซลล์กลุ่ม)
- Spherical model
- Ellipsoidal model

พัฒนแบบจำลองไฟฟ้าฯ เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและหมุนตัว และคำนวณความเร็วเชิงเส้น ความ เร็วเชิงมุม และ ความถี่วิกฤติ ฯ เมื่อเซลล์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าแบบ 2 เฟส และ 4 เฟส สำหรับหาเงื่อนไขเพื่อบังคับเซลล์ให้เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางด้วยขั้วไฟฟ้าอินเทอร์ดิจิเทตที่มีช่องของเหลวไหลผ่าน เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเซลล์ฯ โดยทำการวิจัยควบคู่กับการออกแบบและพัฒนาขั้วไฟฟ้าฯ ที่ประดิษฐ์ด้วยวิธีใช้แสงเลเซอร์กัดรอย
A2: Electric Field Simulations
2. จำลองภาพและคำนวณความเข้มสนามไฟฟ้าฯ / ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ และ ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
- ขั้วไฟฟ้า 4 ขั้ว 4 เฟสปลายแบนและมน
- ขั้วไฟฟ้า “octa-pair interdigitated” แบบ “micro-fluidic”

วิเคราะห์ คำนวณ และจำลองภาพ “electric field distribution” และทำ profile เพื่องานออกแบบรูปทรงและขนาดของขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมต่องานวิจัย เพื่อให้ได้สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มตามที่ต้องการ
B: กลุ่มงานพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยฯ (Electrical Setup and Electrode Fabrications) / ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
B1: Electrode Fabrications
3. ประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานวิจัยฯ ด้วยวิธี“photolithography process” และ “laser beam” / ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์-พันธ์ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และนางสาวธิติมา มธุรส รูปแบบขั้วไฟฟ้า
- One-array interdigitated electrode
- Two-array interdigitated electrode
- micro-fluidic interdigitated electrode
- micro-chip interdigitated electrode
- อื่นๆ

พัฒนาขั้วไฟฟ้าอินเทอร์ดิจิเทตแบบมีช่องของเหลวไหลผ่าน พัฒนาร่วมกับนักวิจัยจาก NECTEC และหน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ ม.เชียงใหม่
B2: Electrical Phase Shift Unit
4. พัฒนาอุปกรณ์แยก 4 เฟสสัญญาณกระแสสลับ ให้สลับเปลี่ยนค่าความต่างเฟสได้ตามต้องการ/ ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และ
นายคฑา จารุวงศ์รังสี
พัฒนาร่วมกับนักวิจัยจาก NECTEC
C: กลุ่มงานทดลองและวิจัยฯ (Experimentations) / ดร. กนกกานต์ มาศวิวัฒน์ และ อ.จุติพร ช่วยบำรุง
C1: Conventional Dielectrophoresis (cDEP)
5. เหนี่ยวนำเซลล์และอนุภาคชีวภาพด้วยสนามไฟฟ้าแบบ 2 และ 4 เฟส ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่ได้พัฒนาตามกลุ่มงาน B ทดลอง /
อ. จุติพร ช่วยบำรุง อ.วัชรวดี หนูหอม ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
นส.วนาภรณ์ จินต์-ประชา นส.พันธุ์ธิดา แซ่แต้ และ นส. จตุพร คล่องแคล่ว

* phytoplankton, yeast, human red blood cells, virus fish and frog’s egg etc.

จัดทำฐานข้อมูล (Data bank) และรวบรวมเงื่อนไขการเกิด DEPของเซลล์พืชและสัตว์ที่อยู่ในความสนใจ* ตามปัจจัยได้แก่ ชนิด อายุและขนาดของเซลล์ฯ ช่วงความถี่ DEP แบบบวกและลบ สภาพนำไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าที่เอื้อต่อการเกิด DEP ฯลฯ
C2: Travelling Wave Dielectrophoresis (twDEP)
6. เหนี่ยวนำเซลล์และอนุภาคชีวภาพด้วยสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่ได้พัฒนาตามกลุ่มงาน B ทดลอง /
ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล อ.จุติพร ช่วยบำรุง ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
นส.วนาภรณ์ จินต์ประชา นส.พันธุ์ธิดา แซ่แต้ และ นส. จตุพร คล่องแคล่ว

* phytoplankton, yeast, human red blood cells, virus fish and frog’s egg etc.

จัดทำฐานข้อมูล (Data bank) และรวบรวมเงื่อนไขการเกิด twDEPของเซลล์พืชและสัตว์ที่อยู่ในความสนใจ* ตามปัจจัยได้แก่ ชนิด อายุและขนาดของเซลล์ฯ ช่วงความถี่สนามไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกื้อหนุนต่อการเกิด twDEP ฯลฯ
C3: Cell Electro-Fusion
7. รวมเซลล์ด้วยสนามไฟฟ้า / ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญ-ถวิล
ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ และอ.จุติพร ช่วยบำรุง

D: กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ (Cell and Tissue Culture) / อ. จุติพร ช่วยบำรุง และ ดร. กนกกานต์ มาศวิวัฒน์
D1: Plant Cells
8. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช / รศ.ดร. คำนูณ กาญจนภูมิ
ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ อ. จุติพร ช่วยบำรุง นส.วนาภรณ์ จินต์ประชา นส.พันธุ์ธิดา แซ่แต้ และ นส. จตุพร คล่องแคล่ว

D2: Animal Cells
9. เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ / อ. จุติพร ช่วยบำรุง นส.พันธุ์ธิดา แซ่แต้ และ
นส. จตุพร คล่องแคล่ว

 

2. แผนบัณฑิตศึกษา

- ส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ช่วยวิจัย
ที่มีอยู่เดิม 3 คน (ปริญญาโท) ได้แก่ นส.วนาภรณ์ จินต์ประชา (5130220015) นส.พันธุ์ธิดา แซ่แต้ (5130220011) และ นส. จตุพร คล่องแคล่ว (5130220002)

- มีจำนวนบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) ที่ได้รับการสนับสนุน (รับใหม่) ปีการศึกษาละ 1 คน

 

3. แผนงานเผยแพร่เทคโนโลยีและการพัฒนาเชิงพาณิชย์

- จัด Road Show ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยกลศาสตร์ไฟฟ้าอนุภาคชีวภาพ ให้กับโรงเรียนมัธยมปลาย และสถาบันการศึกษา ฯ ในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดการนำงานวิจัยฯไปประยุกต์ใช้กับโครงงานวิทย์ฯ

- จัดทำ web site หน่วยวิจัยฯ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยฯ ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจในวงกว้าง โดยจะแขวนไว้กับคณะฯ

- จัดสัมมนา บรรยายวิชาการภายในคณะฯ (internal seminar) ให้กับ นศ. บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในคณะฯ ที่สนใจ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่จัดฯ ตามต้นสังกัดของสมาชิกในหน่วยวิจัยฯ

 

4. แผนพัฒนาบุคลากร (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

- นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

- เดินทางไปฝึกอบรมวิจัยระยะสั้น ภายในประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าฯ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน “simulation” สนามไฟฟ้าและกลศาสตร์ และอื่นๆ

- เดินทางไปดูงานที่สถานวิจัยจุฬาภรณ์ฯ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ฯ และห้องปฏิบัติการ MEMS-NECTEC เพื่อหาแนวทางในการทำวิจัยร่วมด้านพิษวิทยา โลหิตวิทยา ยีสต์เซลล์กับการบ่มเพาะเบียร์ในภาคอุตสหกรรม และระบบกลศาสตร์ไฟฟ้า “micro-electromechanics systems” ตามลำดับ

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form