อาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018
   
Text Size

KPI

 
ตัวชี้วัด
baseline
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
ปี
49
ปี
50
ปี
51
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได
เป้าหมาย
ผลที่ได
เป้าหมาย
ผลที่ได
1
จำนวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน (รับใหม่)
  1.1 ระดับปริญญาโท
-
-
3
-
 
1
 
1
 
2
 
1.2 ระดับปริญญาเอก
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
 
2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ (ชิ้น)
 
2.1 ระดับชาติ
 
 3
 
 
 
 
2.2 ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐาน ISI
 
 
 
 
 -
 
 
1
 
จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
 
3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน
1
 
 1
 
 
3
 
 
3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 
 1
 
-
 
1
 
 4
เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
0.4 
 -
 
 0.3
 
0.3 
 
0.6
 
 5
จำนวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
 -
 
 1
 
 
1
 
 6
ฐานข้อมูล / website ของหน่วยวิจัย (มี/ปรับปรุง)
 -
มี
 
ปรับปรุง
 
ปรับปรุง
 
 
7
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
7.1 จำนวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น)
 -
 -
 1
 
 -
 
 
1
 
7.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง)
-
-
 1
 
 -
 
 
1
 
7.3 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง)
 -
-
-
 
 1
 
 
2*
 
8
อื่น ๆ
8.1 รางวัลที่ได้รับ
 -
 -
-
 
 1
 
 
2
 
8.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
 -
 -
1
1
 
 1
 
 
2**
 
8.3 อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 *นำไปใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และเกษตร (1) อุปกรณ์สลับเฟสสัญญาณไฟฟ้าสี่เฟสแบบกึ่งอัตโนมัติ (2) ขั้วไฟฟ้าอินเทอร์ดิจิเทตสำหรับคัดกรองคุณภาพไข่สัตว์น้ำ
**(1)ห้องวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2)MEMS-NECTEC ดร.อดิสร เตือนตรานนท์

หมายเหตุ
1. การเสนอโครงการขอรับทุน ให้ระบุเฉพาะเป้าหมาย ส่วนผลที่ได้ใช้สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน
2. กรณีนักวิจัยร่วมอยู่มากกว่า 1 เครือข่ายวิจัย การนับจำนวนผลผลิต ขอให้นับเฉพาะผลงานที่เกิดจากหน่วยวิจัยนี้เท่านั้น
3. การกำหนดเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดควรให้เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยวิจัยหลังจากได้รับการสนับสนุนแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับ Baseline 3 ปี
4. baseline ขอให้เสนอข้อมูล 3 ปี ก่อนเสนอโครงการ โดยแยกรายปี กรณีข้อใดไม่แสดงข้อมูลขอให้ชี้แจงเหตุผล
5. ข้อ 7.3 ให้ระบุรายละเอียดด้วยว่าคืออะไร / นำไปใช้อย่างไร

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form