ศุกร์, กรกฏาคม 20, 2018
   
Text Size

เป้าหมาย

 

1. มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ

2. มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ

3. มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนภายใต้หัวข้อวิจัยที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4. มีจำนวนนักวิจัยใหม่ที่มาจากต่างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

5. มีเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ชุมชน

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form